Intimacy & Relationships

Too often, sex and pleasure get dismissed as unimportant or even destructive. Few talk about the fact that they are, in fact, a powerful healing force. They deeply affect our ability to feel connected, healthy, and loved. Explore the nuances of relationships, dating, and intimacy from experts and therapists from around the world.

Body Knowledgeᴴᵠ

difference between spotting and period

‘เลือดประจำเดือน’ กับ ‘เลือดกะปริดกะปรอย’ ต่างกันยังไงนะ?

การแยกเลือดประจำเดือนกับเลือดที่ไหลออกจากช่องคลอดให้ออกนั้นสำคัญนะ เพราะเลือดกะปริดกะปรอยคือเลือดปริมาณเล็กน้อย ที่ไม่ได้ไหลออกมาอย่างสม่ำเสมอตามรอ...

อ่านต่อ
Discover your Key Fertility Sign: Cervical Mucus

รู้จัก ‘มูกปากมดลูก’ สัญญาณบ่งบอกการเจริญพันธุ์ของคุณ

คุณเคยเห็นมูกปากมดลูกมาก่อนไหมคะ บางคนบอกฉันว่าเคยเห็นแต่ไม่ได้สนใจอะไร และบางคนก็ยอมรับว่าสับสนระหว่างมูกปากมดลูกกับอาการติดเชื้อราในช่องคลอด (yea...

อ่านต่อ
Do I Have a Yeast Infection or Something Else?

รู้จัก ‘เชื้อราในช่องคลอด’ ดีพอหรือยัง?

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีเชื้อราในช่องคลอด หากรู้สึกไม่สบายบริเวณช่องคลอด ลองหาคำตอบดูนะว่าเป็นเพราะติดเชื้อราหรืออย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อท...

อ่านต่อ