เลือดกะปริดกะปรอยคือเลือดจางๆ ที่ไหลออกมาจากช่องคลอด ส่วนมากมักจะเกิดขึ้นก่อนและหลังประจำเดือน หรือช่วงอื่นในรอบเดือน โดยเกิดจากสาเหตุที่ต่างกันไป